سبزاندیشان مؤسسه‌ای غیرانتفاعی می‌باشد که در تاریخ 1375/5/28 به شماره ۹۰۸۵ در شهر تهران به ثبت رسیده است.
سیستم مدیریت در سبزاندیشان چرخشی و بر مبنای قواعد دموکراتیک استوار می‌باشد که بر گرفته از اساسنامه آن است. هزینه موسسه از محل حق عضویت اعضا و کمک‌های مالی آنان تأمین می‌شود.

اهداف:

  • پژوهش و کاربرد زبان بین‌المللی اسپرانتو
  • گسترش زبان اسپرانتو
  • ایجاد ارتباط بین اسپرانتودانان ایران
  • تهیه و تدوین کتاب‌ها و منابع آموزشی اسپرانتو

*************

  • حساب بانکی

مشخصات حساب بانکی: حساب شماره 0202803435002 نزد بانک آینده

کد شعبه 0271 شبا: IR450620000000202803435002